کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی صد اسید*****
کفپوش اپوکسی ضد اسید :
اپوکسی ها از خانواده رزین های مصنوعی هستند که دارای کربن و اکسیژن میباشد و به همین خاطر اپوکسید نامیده می شوند. گروه اپوکسید ها به خاطر داشتن ساختمان مولکولی محکم می توانند با بیش از پنجاه نوع نمونه شیمیایی مخلوط شونده و سیستم های عمل آمده و سخت شده رزینی را ایجاد کنند.
رزین های اپوکسی که مورد استفاده قرار میگیرند از اختلاط دو بخش رزین سخت شده (SET) و بخش عمل آورنده (Curing Agents) یا سخت کننده (Hardener) حاصل می شود که خصوصیات منحصر به فردی ازجمله: چسبندگی بسیار عالی به سطوح، مقاومت شیمیایی در برابر اسیدها وبازها ، مقاوم در برابر رطوبت و ویسکوزیته بالا دارند. حوضچه های نگهداری اسید و قلیایی و منابع هیدرولیکی با PH بالا که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند شدیدا در معرض خوردگی و تخریب سریع بتن قراردارند. با توجه به حضور مداوم انواع مواد قلیایی و اسیدی در منابع آب اسیدی و عدم توانایی تخلیه مکرر و رسیدگی و ترمیم آنها باید با موادی آب بندی گردد که از لحاظ مقاومت در برابر فشارات مکانیکی ، هیدرولیکی و از لحاظ حفاظت اسیدی مورد تایید باشد.
ملات ضد اسید با توانایی بسیار بالا در آب بندی استخر اسیدی و قلیایی علاوه بر دارابودن مقاومت ضد اسیدی و قلیایی می تواند کل سازه را از هجوم کلراید و سایر مواد تخریب کننده بتن محافظت نماید. این ملات ضد اسید که بر پایه پلیمرهای تقویت شده تولید می شود توانایی اجرا با انواع ابزارهای پوششی را داشته و به راحتی روی انواع سطوح قابل اجرا می باشد .