کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی آنتی الکترو استاتیک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران – قم

****
کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک :
در ساختار کفپوشهای آنتی استاتیک از نوعی عامل شیمیایی آلی استفاده گردیده که موجب هدایت الکتریسیته ساکن از سطح روکش به منابع تخلیه الکتریسیته ساکن (چاه ارت) می‌گردد، با توجه به مقاومت مکانیکی و قابلیت هدایت جریان الکتریسیته ساکن، امکان اجرای کفپوش در کلیه سطوحی که هدایت الکتریسیته ساکن در آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد، امکانپذیر است. در ساختار این محصول از هیچگونه حلال و رقیق‌کننده غیر واکنشگرا استفاده نگردیده و همین امر موجب می‌گردد که کیفیت محصول در درازمدت ثابت باقی بماند. کفپوش های آنتی استاتیک در انواع رنگهای صنعتی قابل تولید و ارائه میباشد. این محصول در کف اطاق های عمل، Clean Room ، ریکاوری بیمارستان ها ،کارخانجات صنایع نظامی، کارخانجاتی که با مواد قابل احتراق سر و کار دارند، آزمایشگاه های الکترونیک و اندازه‌گیری دقیق، سالنهای مونتاژ قطعات الکترونیکی، انبارهای مواد قابل اشتعال و … کاربرد دارد .

کلیه سالن هایی که الکتریسته ساکن باعث ایجاد صدمات احتمالی می گردد کاربرد دارند. در فام های مختلف تولید و با توجه به نیاز کارفرمایان تهیه و اجرا می گردد .